اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه

کودکان از لحاظ فعالیتهای  حرکتی با یکدیگر تفاوت دارند ، به نظر میرسد که بعضی از کودکان هرگز از حرکت باز نمی ایستند انان در سنین  پیش  از دبستان بدون اینکه  هدفی داشته باشند بدون وقفه می دوند ،بالا میروند و می خزند،ا نها بیش از دیگر کودکان فعا ل بوده وفعالیتشان کیفیتی بی هدف و تصادفی دارد.

اختلال نقص توجه – بیش فعالی از عمو می ترین و ضعیف کننده ترین  اختلالهای بین کودکان در سنین مدرسه است .

 این اختلال نه تنها پیشرفت کودک را در مدرسه به صورت جد ی تحت تا ثیر قرار میدهد ، بلکه در رشد اجتما عی او و روابطی که با معلمان و همسالان خود دارد ،به شدت اثر می گذارد،به طوری که اگر زود تشخیص داده نشود به پیشرفت تحصیلی ضعیف کودک و انزوای اجتماعی او می انجامد.

اگر والد ین و اموزگار از نظر این رفتار ها توافق نداشته باشند به گزارش اموزگاران باید وزن بیشتری داده شود زیرا انان با رفتارهای طبیعی هر سن اشنایی بیشتری دارند. بسیاری از این رفتار ها در مد ارس ابتدایی  طبیعی است ، از این رو تشخیص بر اساس شدت و میزان رفتار است نه انواع رفتار.

 در راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی ، یک اختلال معمولا ابتدا در طفولیت ، کودکی یا نو جوانی تشخیص داده می شود.

معیار های تشخیصی در زیر فهرست وار بر شمر ده شده است :

۱-شش یا بیشتر از نشانه های زیر از نداشتن توجه که حد اقل برای شش ماه دوام  داشته باشد به میزانی که نا سازگارانه و نا هما هنگ با سطح رشدی با شد .

فقدان تو جه :

-اغلب در توجه دقیق به جزییات کمبود دارد یا اشتباهات بی دقتی (حواسپرتی) درکار های مدرسه ، کار یا فعا لیتها ی دیگر دارد.

اغلب به سختی در وظایف یا فعالیتهای بازی توجه را حفظ می کند .

اغلب وقتی مستقیما با او صحبت می کنید به نظر نمی رسد که گوش بد هد .

اغلب به درس علاقه نشان نمید هد و به تمام کردن کار مدرسه بی توجه است .

اغلب به دشواری وظایف یا فعالیتها را سازماند هی می کند .

اغلب از در گیری با وظایفی که حفظ و نگهداری ذهنی را طلب می کند ، اجتناب می ورزد ، علا قه ندارد  یا بی زارو رویگردان است .

اغلب چیز ها یی را که برای کارها یا فعالیتها ضروری است گم می کند(مانند اسباب بازی ،تکالیف مدرسه ،مداد،کتاب یا ابزار)

اغلب به اسانی بو سیله محرکهای خارجی (نا مر بوط )حواسشان پرت می شود.

اغلب در فعالیتهای روزانه فراموشکار هستند.

۲-شش یا بیشتر از نشانگان زیر از بیش فعالی – تکانشی که برای حد اقل  شش ماه دوام داشته باشد ، به میزانی که نا سازگارانه و نا هما هنگ با سطح رشد ی باشد .

– بیش فعالی:

– اغلب با دستها و پا ها جم می خورد یا در جایش می لولد .

– اغلب صندلیش را در مدرسه یا در موقعیتهای دیگر که انتظار میرود در جایش بماند ، ترک می کند

– اغلب بطور زیادی در موقعیتها یی یا که نا مناسب است می دود یا بالا می رود ( در نو جوانان بزرگسالان ممکن است به احساس ذهنی از بی قراری محدود باشد .

– اغلب به دشواری بازی می کنند یا در فعالیتهای وقت ازاد به کندی در گیر می شوند

– اغلب در حال رفتن است یا اغلب نمایش می دهد مثل رانندگی با یک موتور

– اغلب بیش از حد حرف می زند.

تکانشی:

اغلب نسنجیده و بی اندیشه قبل از اینکه سوال کامل پرسیده شود پاسخ می دهند – اغلب به دشواری انتظار می کشند .

اغلب مانع می شوند یا به دیگران تحمیل می کنند.(مثل هدف قرار دادن گفتگوها یا بازیها) .

 بعضی از نشانه های بیش فعالی – تکانشی یا کمبود توجه که باعث اختلال می شود ، قبل از ۷ سالگی ظا هر می شود .

بعضی از نشانه های اختلال در دو حالت یا بیشتر ظا هر می شود ( مثل در مدرسه یا کارو خانه ) .

باید دلیل یا مدرک روشن و واضحی بطور بالینی از اختلال مشخص در عملکرد در جا معه ، تحصیل یا شغل باشد .

نشانه ها نباید منحصرا در طی دوره اختلال نفوذ کننده مربوط به رشد ، اسکیزوفرنی ، یا دیگر اختلالات روانپزشکی رخ بدهد واختلال ذهنی دیگر  به حساب نیاید ( مثل اختلال خلق – اختلال اظطرابی –اختلال گسستی یا اختلال شخصیتی .

 چهار طبقه بندی تشخیصی ازاین اختلال تعریف شده است:

۱-کمبود توجه؛ بطور برجسته به نوع کمبود توجه اختصاص دارد .

۲-بیش فعالی –تکا نشی، بطور بارز به نوع بیش فعالی –تکانشی اختصاص دارد.

۳-کمبود توجه وبیش فعالی –تکانشی ، به نوع ترکیبی اختصاص دارد.

۴-به جهات دیگری که مشخص نشده تعلق میگیرد.

Not Otherwise  Specified  NOS)

این طبقه برای انان که  اختلا لها یی با نشانه های بارز از کمبود  توجه یا بیش فعالی –تکانشی که در معیار اختلال کمبود توجه /بیش فعالی نمی گنجد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

کودکان کم سالتر معمولا نشانه های بیشتری را نشان می دهند و کودکان مسنتر  نشانه های کمتری را.

این رفتار ها باید قبل از ۷ سا لگی شروع شده باشد ولا اقل ۶ ماه دوام داشته باشد، وعلت ان اسکیزوفرنی ،اختلال عاطفی،یاعقب ماندگی ذهنی شد ید نباشد.

د ر ضمن رفتا ر یک کود ک باید بر اساس سنش مورد بررسی قرار گیرد .

شیوع

عموما توافق دارند که تقریبا  ۳ تا ۵ در صد از جمعیت کودکان در ایالا ت متحده به وسیله تشخیص با لینی ، مبتلا تشخیص داده شد ه اند .( انجمن روا ن شنا سی امریکا ، ۱۹۹۴)،(راید ، ۱۹۹۵) .

با حد اکثر سن پیرامون ۹-۸ سال و ۵۰ درصد از موارد کلی ، قبل از ۴ سالگی تشخیص داده شدند ( انجمن روانشناسی امریکا ، ۱۹۹۴) .این تحقیق بین ۲/۱ و۲ میلیون کودک در ۱۹۹۵ انجام شد واختلال در کودکی تشخیص داده شد .

بر طبق محاسبات نزدیک ۵۰% انها به کلینیکهای سلامت روان مراجعه کرده اند .

کودکان خردسال ، احتمال بیشتری از نوع بیش فعالی / تکانشی دارند.

در سن ۱۳ تا ۱۹ سالگی (نوجوانی) نوع کاستی توجه بطور فراوانتری می با شد.

پسر ها عموما در خطر بیشتری برای این اختلال هستند ، اگر چه نسبت پسرها به دخترها ۳ به ۱ است ، تفاوتی در نوع تشخیص وجود ندارد .نسبت ۴ به ۱ تا ۹ به ۱ بوسیله انجمن روانشناسی امریکا گزارش شده است (۱۹۹۴) .این گزا رش از جهات دیگر که دختر ها در خطر بیشتری برای نا شناخته ماندن هستند ، ظاهر می شود . (بوزینگ ، شونبرگ، روجرز، زیما وانگس ،۱۹۹۸).

 (Bussing-Schoenberg-Rogers-zima-Angus )

با اعتقاد به اینکه دختران عموما میزان شیوع بالا تری از نوع کاستی توجه دارند که علامتهای اشکاری نشان نمید هند (رفتاری) وممکن است از نظر والدین واموزگاران کمتر مشاهده شود ، اما دخترانی که مراجعه کردند بطور شدیدی اسیب دیده بودند .(گایب، کارلسون، ۱۹۹۶).

اعتقاد بر این است که تقریبا ۴۰% از انان که در کودکی تشخیص داده شدند هنوز تا بزرگسالی علا یم این بر چسب را از دست نخواهند داد .(کلین، مانوزا ،۱۹۹۱ ).

بررسی فرهنگی:

راید (۱۹۹۵) بر اساس ازمون میزان شده ای عرضه کرد که با رعا یت تشخیص ، در دانش اموزان افریقایی-امریکا یی ایالت متحده ،زیاد د یده می شود ولی در دانش اموزان اسپا نیا یی کمتر دیده می شود .

راید همچنین نظر داد میزان با لا یی از تشخیص ذر میان انها یی که با وضع اقتصا دی-اجتمایی پایین هستند ودر میان اقلیتها دیده می شود .(تغییر چشمگیری در اقلیتها یا وضع اقتصادی-اجتمایی در مطالعات بعدی گزارش  نشده است )، (بوزینگ، شونبرگ، روجر ،زیما، انگس ،۱۹۹۸).

والدین افریقایی-امریکایی به احتمال کمتری بر چسب پزشکی به بچه های خود می دهند تا قفقازی تبارها ، در عوض انها همچون یک مشکل رفتاری یا بچه بد طبقه بندی می کنند .کودکان اسپا نیا یی با تشخیص این اختلال به نسبت کمتری دیده می شوند (راید ،مگ، ۱۹۹۴) اگر چه دلیل این امر نا شنا خته است .

همراهی با دیگر بیماریها:

در یک مطالعه عمومی ، طی۴ سال تحلیل طولی اختلال در رفتار ،خلق، خانواده ، اضطراب، شناخت اجتمایی و عملکرد مد رسه افزایش قابل ملا حظه ای از خط پایه نشان داده است . اینها ابتد ا با نوع ترکیبیADHDو با کودکان مسن تر رخ میدهد .

۴۵% از انهایی که به این اختلال مبتلا هستند نشانه های اختلال سر پیچی نا فرمانی و۲۵%از انها اختلال رفتاری نشان خوا هند داد . (براون-۱۹۹۷).

این مقایسه ها به ترتیب به ۱۶% و۱۰% در جمعیت کلی میرسد.

همه زیر نوعهایADHD   با اختلال اضطراب فراگیر همبستگی می دهد

کودکان خردسال سطوح بالاتری از ترس اجتمایی نشان میدهند تا کودکان ابتدایی و نوجوانان .

5/5 - (3 امتیاز)
فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست
ردیت
اسکایپ
تلگرام
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تماس با ما